Posts Tagged ‘vikingetid’

Vikingers værksteder i Søften

4. juni 2013

Kun 500 meter nordvest for den før omtalte lokalitet på Gamma, er vi på Omega i Erhvervsparken i Søften netop startet med at udgrave en plads med grubehuse fra vikingetiden. I 2008 blev der på et område lige op ad dette undersøgt 14 grubehuse, hvor der blev fundet spor af værkstedsproduktion og hvor pollenanalyser af gulvlag påviste tilstedevær af planter der kan anvendes til tekstilfarvning og garvning.
15 grubehuse fritlagt nu

Ind til videre er der på den igangværende gravning fritlagt 15 grubehuse – og det er med stor spænding, at vi i gang med undersøgelserne af dem. Vi ønsker med undersøgelserne at supplere de tidligere udgravninger på stedet og videreudvikle udgravnings- og analysemetoder, bl.a. de føromtalte pollenanalyser til påvisning af funktionerne på grubehuspladserne.
Ud over grubehusene er der fundet et par stolpehulskonstruktioner, der dog afventer opmåling og yderligere undersøgelser for at kunne fortolkes nærmere.

Værktøj af jern
Pladsen ligger på et sydvendt, gruset næs ned mod et vådområde, som består af en, nu rørlagt, bæk, der løber ned mod Søften og videre ud i Lilleåen. I sig selv er denne placering interessant, da der i flere andre tilfælde er observeret lignende placeringer af grubehuspladser langt oppe i å-systemer, bl.a. kan nævnes mange fra Himmerland; Thorsgårde ved Simested Å, Flamsted og Ravnkilde ved Lindenborg Å og Varmer ved Vær Å, samt ved herregården Skjern ved Nørre Å mellem Viborg og Randers. Den tilsyneladende strategiske placering af disse pladser må skyldes deres funktioner og de magtstrukturer de knytter sig op på. Derfor er det vigtigt at få undersøgt grubehuspladsens funktioner.
Ind til videre er der ved afsøgning med metaldetektor under og efter muldafrømning fundet forskellige jerngenstande i og omkring grubehusene, bl.a. en kniv, en mejsel og et par nagler.

Masser af varme sten – men hvorfor?

Helt nede mod det tilstødende vådområde er der fundet en massiv bræmme af ildskørnede sten og brændt materiale samt koncentrationer af nævestore marksten. Ved Stavnsager-lokaliteten på Djursland er der ligeledes fundet massive bræmmer af ildskørnede sten. Her menes de at kunne være indgået i processen ved dampbøjning af skibstømmer, men muligheden foreligger også at de ildpåvirkede sten kan have været brugt i opvarmning af vand anvendt til en valkning af store tekstilstykker, f.eks. har forsøg ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde vist at let valkning i fremstilling af sejldug er fordelagtigt. Denne grubehusplads vurderes derfor at have stort potentiale som bidrag til forståelse af vikingetidens samfundsstruktur.

Reklamer

Århus før 1200 er blevet større

7. oktober 2010

En udgravning ved Mejlgade og Molsgade er med til at gøre det tidlige Århus endnu større.

Se et indslag fra TV2 Østjylland om udgravningen her

I forbindelse med Århus Kommunes arbejder med at etablere nedgravede affaldscontainere forskellige steder i byen, følges arbejdet af Moesgård Museum. I går og i dag har Moesgård Museum i den forbindelse gravet ved Mejlborg alleryderst i Mejlgade i Århus. Området hører til det yderste interesseområde, når det handler om vikingetids- og middelalderbyen.
I 1660 indførtes konsumptionsafgift i Danmark – der skulle betales afgift af varer der blev ført ind til byen. Den ældste byport må have været der, hvor Mejlgade munder ud i Nørreport. I 1828 blev den flyttet ud til hvor nu Molsgade begynder (ved Mejlborg).

 

Øverst ses de moderne opfyldslag under nuværende gadebelægning. Nederst ses opfyldet i voldgraven. Herimellem lag fra 1600-årene. (Foto: Lars Krants)

 

Udgravninger i går og i dag viser, at der allerede meget tidligt (før 1200) har været en stor bred grav her. Måske er den endda fra vikingetid. Det vil give god mening. Den velkendte vold omkring midtbyen beskyttede kun bebyggelsen her, mens bebyggelsen nord for volden (og vi ved den har været der) lå ubeskyttet. Eller det troede vi indtil i dag, hvor det tyder på at også denne del af byen har været beskyttet af grav og vold. Det hele synes opgivet i slutningen af 1200-tallet. Måske var det for besværligt at vedligeholde?

Se kortet med markeringen af den kendte voldgrav rundt om Århus i vikingetiden og den nyfundne voldgrav ved Mejlgade i en større opløsning

Velbevarede huse fra yngste jernalder

28. juni 2010
Hus fra yngre germansk jernalder

Vores udgravningshold fra Moesgård Museum har siden maj måned været i fuld gang med en stor udgravning i Hummelure ved Skjoldelev vest for Århus. Her har vi afdaækket et meget stort udgravningsfelt på næsten 10.000 m2. Vi har fundet sporene at en større jernalderlandsby, der har haft sit virke over en ca. 500-årig periode fra ca. 250 e. Kr. til ca vikingetidens begyndelse i 750 e. Kr. Om landsbyen fortsætter ind i vikingetiden og op i middelalderen ved vi ikke endnu, men der kunne være noget der tydede på det – bl.a. på grund af beliggenheden så tæt på den nuværende landsby Skjoldelev. Her blev der sent i vikingetiden etableret en kirke (der blev sløjfet i 1500-tallet), og man ser ofte i bebyggelsesmønstret netop sent i vikingetiden at de knap så stedfaste jernalderlandsbyer blev stedfaste omkring kirkerne.

Selve udgravninger i Hummelure har indtil videre givet gode resultater. Vi har udgravet mange huse fra nævnte periode. husene indgår alle i gårdanlag, der har været omgivet af hegn. hver gård har rummet 2-3 bygninger og har haft en egen indhegning, der har omfattet et område på ca 1500-2000 m2.
Udgravningerne for i år varer frem til og med 16. juni.

Udgravningen på Bispetorvet i Århus

17. november 2009

Udgravningen på Bispetorvet bringer os tættere på Århus tidligste byhistorie følg med på

http://bispetorvet.wordpress.com


%d bloggers like this: