Posts Tagged ‘jernalder’

Sjældne hustomter i Søften

16. maj 2013

I sidste uge startede vi fra Moesgård Museum op på en udgravning i Søften Erhvervspark.

Vi forventede at skulle undersøge en traditionel boplads fra ældre romersk jernalder, ca. år 1-100 e.Kr, med huse i form af stolpehuller, nogle bopladsgruber samt kulturlag med bopladsaffald.

Overraskelsen er derfor stor, da det nu viser sig, at kulturlagene dækker over bevarede gulvlag og andre interessante detaljer omkring huskonstruktioner og stenlægninger omkring dem.

Usædvanligt for Østjylland

I andre dele af landet kender vi flere eksempler på meget velbevarede hustomter, eksempelvis huse med brolægninger i Vestjylland, og huse i såkaldte byhøje fra Nordjylland og det øvrige Limfjordsområde, med mange detaljerede oplysninger bevaret. Men det er meget usædvanligt, at vi i Østjylland finder hustomter med bevarede gulvlag og andre konstruktionsdetaljer.

Ind til videre er vi i gang med at udgrave en hustomt med en grov stenlægning eller stenfundering, hvor over der er lagt et gulvlag af sammenstampet ler og jord. Der er også detaljer af vægforløb og de såkaldte ”tagdryp”, der består af en stenlægning langs tagudhænget.

Arbejdet er stadig i sin indledende fase, så vi ser frem til hvad der må komme af yderligere resultater.

Reklamer

Bopladsspor ved Løgten Østervej i Skødstrup

1. oktober 2012

Moesgård Museum undersøger i øjeblikket 2 ha med bopladsspor fra overgangen mellem bronze- og jernalder (500 f.kr.) ved Løgten Østervej i Skødstrup. Foreløbig er der fundet tre mindre langhuse på området, og omfattende aktiviteter i form af store nedgravninger.

Mange af nedgravninger har en speciel rødbrun fyld, som vi endnu er usikre på hvad indeholder, og hvilke slags aktiviteter de er udtryk for. Sandsynligvis er der tale om forskellige ovne og tekstilfarvningsaktiviteter. Alle fund på arealet er fra samme tid som huse og de nævnte nedgravninger. Dog er der i en lavning fundet en økse og dele af et flintsegl fra slutningen af stenalderen (ca. 2000 f.kr.). Der skal desuden undersøges et dybt mosehul med aflejringer, som går tilbage til slutningen af sidste istid. Moser indeholder ofte diverse ofringer fra hele forhistorien, men kan også fortælle om landskabets udvikling lokalt op igennem forhistorien.

Velbevarede grave ved Sommerslyst ved Skejby

12. oktober 2010

Vestas byggeaktiviteter ved Skejby har tidligere afsløret omfattende aktiviteter i området i ældre jernalder, og et nyt kapitel kan nu tilføjes. I baghaven til ejendommen Sommerslyst har Moesgård Museum lige afsluttet undersøgelserne af en gravplads med jordfæstegrave fra tiden omkring Kristi fødsel.

Der blev fundet i alt 7 jordfæstegrave, som var særdeles velbevarede og rige på lerkar og metalgenstande. Tidligere tiders mennesker har også været her. Spredt ud over pladsen lå adskillige mikroflækker fra Maglemosekulturren (7.500-6.000 f.kr.) og i bondestenalderens midterste del (Tragtbægerkulturen) blev der gravet 3 dybe gruber med lodrette sider i det fine lyse sand. Deres funktion er stadig lidt af et mysterium.

Bevaringstilstanden af jordfæstegravene kan tilskrives det faktum at området ikke har været udsat for moderne pløjning. Sommerslyst blev bygget i 1858, og har i mange år fungeret som børnehave, hvilket også så tydeligt ved afgravning af muldlaget. Der blev fundet ganske mange plastikredskaber, slikposer og fodbolde nedgravet forskellige steder. Jernaldergravene lå dog uforstyrret under et 80 cm tykt muldlag. Gravene var konstrueret på vidt forskellige måder. Tre af dem var simple nedgravninger uden yderligere markering, to var markeret af enkelte store sten i enderne og en havde en ramme af marksten rundt om.

sommerlyst 2

Den sidste bestod af en massiv stenramme, der var gravet næsten 1 meter ned i undergrunden. Rammen var lavet store sten, som dannede et 135 cm bredt og næsten 2 meter langt gravkammer med lodrette sider. Oven på dette har formodentligt ligget en række planker. Til sidst er graven dækket med et kraftigt stentæppe. Sidstnævnte er på et tidspunkt ned i graven, men heldigvis var de fem lerkar, der blev fundet i graven, placeret i to hjørner, og blev fundet stående på deres oprindelige plads. I graven blev også fundet en jernkniv og en intakt bronzefibel eller dragtspænde.

På et senere tidspunkt blev endnu en gravlæggelse foretaget på dette sted. På de øverste sten i stenramme blev nemlig fundet 8 lerkar. Måske skulle graven oprindeligt have været dybere, men stenrammen fra den ældre grav lader til at have bestemt dybden. Denne dovenskab ved anlæggelsen kan ikke hænge sammen med den gravlagdes betydning. Udover de mange lerkar blev der også fundet en jernkniv og en massiv, smuk ornamenteret sølvfibel. Sølvgenstande er på ingen måde hverdagskost i gravene fra ældre jernalder, så det har sikkert været en person med en hvis status, der er gravlagt her. En af de andre grave var også veludstyret. Foruden 8 lerkar fandtes her adskillige jerngenstande i form af et ringspænde, en kniv, et bæltespænde og flere endnu ikke identificerede genstande. Gravene og indholdet skal nu analyseres nærmere og sammenlignes med lignende fund fra nabogrunden og det øvrige Århusområde.

sommerlyst 1

Fin finale på årets udgravning i Hummelure

13. august 2010

Årets udgravingskampagne i Hummelure ved Skjoldelev er nu afsluttet. Midt i juli blev de store udgravningsfelter atter dækket til af gravemaskinen.

Vi har haft en meget spændende udgravningssæson, hvor vi har gjort mange fine iagttagelser. På de knap 10.000 m2 vi har undersøgt, ser det ud til, at mindst 4 gårde har ligget mere eller mindre samtidigt. Gårdene har respekteret hinandens beliggenhed samtidig med, at de langsom er rykket lidt rundt på området – et fænomen vi kender som “Den vandrende Landsby”.  Indtil videre ser tidsrammen for landsbyens eksistens ud til at strække sig over en ca. 500-årig periode fra ca. 250 og frem til ca. midten af 700-tallet e. Kr., hvilket vil sige fra romersk jernalder og frem til slutningen af germansk jernalder. 

Antallet af huse og hvor mange faser der reelt har været i de enkelte gårde har vi endnu ikke styr på, men noget tyder på, at en  gård bestod af et hovehus samt formodentlig 2 mindre økonomi- og staldbygninger. Om hver gård har der været et hegn.

Under vejs i vores udgravning har vi taget en hel masse jordprøver, der skal bruges til naturvidenskabelige undersøgelser. Disse prøver kan forhåbentlig gøre os klogere på dels Hummelurelandsbyens landbrug og dels også landbruget generelt i jernalderen med dets dyrkningsformer, typer af afgrøder samt husdyrholdet. Landbyen i Hummeluer er til dette formål meget velegnet, idet alt tyder på, at der har været tale om en landbebyggelse med både husdyr og afgrøder på markerne.

Stensat brønd med bavaret bøgetræsramme i bunden.

Hen i mod slutningen af dette års udgravning undersøgte vi en del større anlægstyper – de såkaldte gruber. Disse er store nedgravninger i undergrunden, som man på daværende tidspunkt har anvendt til mange formål. Den mest almindelige tolkning af gruberne er affaldsdeponering, men også materialetagning til eksempelvis fremstilling af lerkar er en meget almindelig tolkning. I gruberne aflejres også ind i mellem pollen, der kan fortælle os meget om, hvilke afgrøder, der var på markerne i jernladeren. Desuden kan gruberne også sekundært have fungeret som brønde. indtil videre har vi kun fundet ganske få brønde i Hummelure, men særligt een af disse var tilgengæld meget fin og stort set intakt. brønden der var godt en meter i diameter og ca halvanden meter dyb, var opbygget af store marksten. Konstruktionen var cylinderisk og stenpakningen var udført yderst præcis, således at hver sten var vendt og drejet, så de passede ind i hinanden form næsten til perfektion. I bunden fandtes en meget velbevaret træramme af bøgetræ, der i hjørnerne var naglet sammen af en trænagle. dateringen af brønden er endnu meget usikker, men forhåbentlig kan vi gøre brug af træet til naturvidenskabelige dateringsmetoder. En mere præcis datering end jernalder lader sig på nuværende tidspunkt ikke gøre. brønden er dog ret interessant i sin typå, hvis den er fra jernalderen, idet typen med mark- eller kampesten er mest almindelig i Middelalderen.

Moesgård Museum fortsætter næste udgravningskampagne på stedet til foråret/sommer 2011.

Det naturvidenskabelige "rejsehold" på besøg i udgravningen. Der diskuteres prøvetagning af brønden.

Velbevarede huse fra yngste jernalder

28. juni 2010
Hus fra yngre germansk jernalder

Vores udgravningshold fra Moesgård Museum har siden maj måned været i fuld gang med en stor udgravning i Hummelure ved Skjoldelev vest for Århus. Her har vi afdaækket et meget stort udgravningsfelt på næsten 10.000 m2. Vi har fundet sporene at en større jernalderlandsby, der har haft sit virke over en ca. 500-årig periode fra ca. 250 e. Kr. til ca vikingetidens begyndelse i 750 e. Kr. Om landsbyen fortsætter ind i vikingetiden og op i middelalderen ved vi ikke endnu, men der kunne være noget der tydede på det – bl.a. på grund af beliggenheden så tæt på den nuværende landsby Skjoldelev. Her blev der sent i vikingetiden etableret en kirke (der blev sløjfet i 1500-tallet), og man ser ofte i bebyggelsesmønstret netop sent i vikingetiden at de knap så stedfaste jernalderlandsbyer blev stedfaste omkring kirkerne.

Selve udgravninger i Hummelure har indtil videre givet gode resultater. Vi har udgravet mange huse fra nævnte periode. husene indgår alle i gårdanlag, der har været omgivet af hegn. hver gård har rummet 2-3 bygninger og har haft en egen indhegning, der har omfattet et område på ca 1500-2000 m2.
Udgravningerne for i år varer frem til og med 16. juni.

Klogere på jernalderens landbrug

19. maj 2010

Arkæologer fra Moesgård Museum er i øjeblikket i gang med at undersøge en større jernalderlandsby på markerne ved Hummelure nær Skjoldelev.

Arkæologerne har allerede været i gang med udgravningerne i 2 uger.

Som forventet har de fundet rester af flere meget velbevarede gårde fra midten af jernladeren. De har registreret tusindvis af stolpehuller, der har hørt til mange fine huse og indhegninger af de enkelte gårde i landsbyen.

Udgravningerne ved Hummelure vil give ny viden om landbrug i jernalderen

I midten af 1980´erne foretog Moesgård Museum en række udgravninger i forbindelse med etablering af naturgasledning vest for Århus ved Hummelure.

Her udgravede man store dele af en jernalderlandsby med flere hustomter og hegn fra den midterste del af jernalderen omkring år 250-400 e. Kr.

Med hjælp fra fondsmidler finansieret af Fonden Plan Danmark er det igen muligt at udgrave flere huse og gårde på markerne ved Hummulure

Arkæologerne vil undersøge landsbyen over en kort årrække med korte gravekampagner hvert år.

Da der er tale om en fondsfinansieret forskningsudgravning, er det muligt at undersøge landsbyen lidt anderledes, end man normalt gør ved almindelige bygge- og anlægssager.

Arkæologerne kan selv bestemme, hvor årets udgravningsfelt skal placeres.

De er altså ikke afhængige af, hvor eksempelvis en sportshal eller et boligområde skal placeres – udgravningen bliver lavet, der hvor fortidsminderne er.

Ligeledes er der mulighed for at gøre brug af metoder, som ikke normalt bliver brugt i så stort et omfang. Bland andet vil man foretage en masse prøver – både pollenprøver, fosfatprøver og andre jordprøver.

Det er med til at give svar på, hvordan afgrøder, dyrkningsmetoder og husdyrholdet har fungeret og set ud i jernalderens landbrugssamfund.

Årets udgravninger ved Hummelure er i fuld gang og løber til og med juni

Udgravningerne vil også være med til at give et mere helt billede af jernalderlandsbyen ved Hummelure.

Sammenholdes resultaterne fra udgravningerne i 1980´erne med vores viden i dag, er det meget sandsynligt, at det, der dengang blev undersøgt, kun var et mindre hjørne af en stor landsby.

Landsbyen har dækket et stort område. Hvor stort ved vi ikke endnu, men formentlig fortsætter jernalderbebyggelsen ind mod det nuværende Skjoldelev.

Landsbyen stækker sig over mange generationer gennem flere århundreder i jernalderen og helt op i vikingetiden (ca. 250- 800 e. Kr.). Det er ikke umuligt, at jernalderlandsbyen ved Hummelure er forgængeren til det nuværende Skjoldelev.

Arkæologerne vil i resten af maj og juni arbejde med at afdække den formodede store jernalderlandsby ved Hummelure.
%d bloggers like this: